skip to Main Content

Esti ùtili scìri:

I gommonisi tenìnti una assiguraziòni contra terzusu e non assiguraziòni CASCU, quindi èsti dovèri miu arregodai:
1)Su noleggianti a sa cunsegna deppidi abbaidàre su gommoni e s’attrezzatura in dotazioni e di deppidi tennère cura.
2)Esti vietàu ormeggiài su gommoni in sa spiaggia o accantu a is’roccas, massima attenziòni a sa genti chi esti fàghende  su bagnu e in casu dui funtisi i barrierasa galliggiàntisi non toccada a da sa passài.
3)Candu seisi in navigazioni su conducenti chi esti puru su chi firmàda su cuntràttu deppìdi donài attenziòne a eventuàlisi roccas chi affioranta de abba po evitai de segàre su pèi de su motòri o su matessi gommoni
4)U eventuàli dannu a su gommoni, a su pèi de su motòri, s’elica ecc. causau de sa negligènzia o distarziòni d’arrispondidi su chi adi firmadu su cuntràttu de affittu e deppi pagài subitu su dinai chi serbidi po acconzare o cambiai i partisi segàdasa in tanori a is preziusu de su mercàu e de is officìnasa de assistenzia in sa Maddalena.
5)Studài su motòri a 150 metrusu de sa costa,usài i remusu po t’accostai a sa spiaggia, ormeggia su gommoni a non prus pagu de 150 metrusu de sa spiaggia, non si podede navigai a motòri azzesu intru a custa distànzia, esti sconsìlliau navigai cun profùndidai de fundali inferiòri a 1,50 metrusu
6)Regolta de leges de sa navigazioni narrara ca accànta de sa costa e in  portu sa velocidàde èsti de 3 nòdusu.
Back To Top
Atzerria
Aundi Seus